Strefa inwestora

1. ECC GAMES S.A.

ECC Games S.A. jest spółką działającą w segmencie gier wideo. Podstawowa działalność Emitenta oparta jest na modelu związanym z tworzeniem oraz produkcją gier, w tym zarówno własnych autorskich gier, jak również udział w tworzeniu i produkcji gier innych podmiotów. Emitent dywersyfikuje swoje portfolio gier poprzez tworzenie gier zarówno na platformy mobilne jak i stacjonarne w formule Premium i Free-to-Play.

W ramach prowadzonej działalności Emitent skupia się na dwóch kluczowych rodzajach produkcji tj: (1) produkcji gier z segmentu Premium opartych na autorskich pomysłach Emitenta na platformy PC, Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One oraz Nintendo Switch, oraz (2) produkcji gier z segmentu Free-to-Play (gra dostępna za darmo dla szerokiej grupy odbiorców, opierająca model monetyzacji na mikro-płatnościach i wyświetlaniu reklam w grze) na platformy mobilne Android oraz iOS opartych na sprawdzonych markach. Emitent w ramach realizacji strategii działalności, wyszukuje na rynku growym gry, które jego zdaniem posiadają duży potencjał związany z poprawieniem ich jakości oraz monetyzacji, następnie w ramach współpracy z twórcą danej gry, podejmuje się za wynagrodzeniem wyprodukowaniem ich kolejnych części. Takie podejście zdaniem Emitenta umożliwia minimalizację ryzyka związanego z wydawaniem nowych gier z segmentu Free-to-Play oraz pozwala na optymalizację kosztów produkcji takich gier (Emitent tworząc nową wersję gry bazuje na kodzie źródłowym poprzedniej części).

2. WŁADZE SPÓŁKI

 

Zarząd

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu

Posiada wykształcenie wyższe, ukończył Informatykę i Ekonometrię oraz podyplomowe studia Produkcji Filmowej i Telewizyjnej w Warszawskiej szkole Filmowej.

Założyciel Spółki, od kilkunastu lat związany z branżą̨ gier komputerowych, pracował jako Project Manager dla CI Games, min. przy Sniper: Ghost Warrior 1. 

Odpowiedzialny za Business Development oraz koordynację kluczowych projektów spółki.

Jakub Traczyk – Członek Zarządu

Posiada wykształcenie wyższe, w 2007 roku ukończył studia magisterskie na Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk na kierunku Inżynieria Programowo-Sprzętowa.

Zajmuje się produkcją gier komputerowych od kilkunastu lat. Prowadził projekty dla CI Games w tym m.in.: Sniper: Ghost Warrior 1 i Terrorist Takedown 3.

W spółce odpowiada za projektowanie i programowanie gier oraz za rekrutację i nadzorowanie pracy zespołu programistów.

Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Posiada wykształcenie wyższe, ukończył Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz studia podyplomowe Fuzje i Przejęcia Przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

Związany z branżą finansową od 2009 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w dużych bankach i firmach doradztwa finansowego. Przez kilka lat pracował w KPMG, gdzie zajmował się projektami audytowymi i doradczymi dla największych spółek z sektora finansowego.

Odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie strategii finansowej spółki, przygotowanie rocznych budżetów i długoterminowych planów finansowych, w tym ich analizę i sprawozdawczość, oraz relacje inwestorskie.

Rada Nadzorcza

Maciej Małysz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, na której ukończył studia licencjackie na kierunku Ekonomia oraz magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość. Od 2012 r. związany z funduszem Inovo Venture Partners. W Inovo Maciej Małysz odpowiada za nowe inwestycje w spółki działające w modelu SaaS, wsparcie strategiczne oraz nadzór nad spółkami portfelowymi. Wśród zrealizowanych inwestycji i spółek portfelowych, które wspiera są m.in. Brand24 – jeden z globalnych liderów social listening dla małych i średnich przedsiębiorstw, Booksy – dostawca oprogramowania do umawiania wizyt i zarządzania salonem oraz Sotrender – największa polska spółka tworząca narzędzie do analityki własnych kanałów w mediach społecznościowych.

Marek Wasilewski – Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe. Współzałożyciel i członek zarządu spółki Web2Print sp. z o.o., która tworzy globalne, chmurowe rozwiązania IT dla branży poligraficznej i drukarskiej, a także udziałowiec i prezes zarządu spółki Key2Print sp. z o.o.

Paulina Żelazowska - Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, w której ukończyła studia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Od ponad 10 lat kieruje działem księgowości spółki akcyjnej. 

Przemysław Marmul - Członek Rady Nadzorczej

Przemysław Marmul z wykształcenia Ekonomista oraz posiadacz tytułu Master Business of Administration Franklin University.
Przez wiele lat pracował w firmie Techland sp. z o.o. piastując funkcję od Business Developer po Chief Publishing Officer. Obecnie wspiera ambitnych developerów swoją wiedzą, pomaga pozyskać dla nich finansowanie, a także wspiera w nawiązaniu współpracy z zagranicznymi wydawcami. Rozwija również projekt www.48group.pl.

Jarosław Palejko - Członek Rady Nadzorczej

Ukończył w 2007 roku studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. Ponadto w 2010 z sukcesem ukończył egzaminy na licencjonowanego analityka finansowego (Chartered Financial Analyst) organizowane przez CFA Institute z siedzibą w Charlottesville, Va, USA.

 

Posiada 15-letnie doświadczenie w pracy na rynkach finansowych i kapitałowych, jest specjalistą w obszarze bankowości inwestycyjnej oraz finansów przedsiębiorstwa. W swojej karierze przeprowadził kilkadziesiąt transakcji pozyskania finansowania w formie emisji akcji (IPO/SPO), emisji obligacji oraz od inwestorów PE/VC.

 

Pracę zawodową rozpoczął w 2006 w firmie doradczej EY, gdzie pełnił funkcję członka zespołów projektowych odpowiedzialnych za badanie sprawozdań finansowych oraz due diligence podmiotów finansowych takich jak banki, firmy ubezpieczeniowe i fundusze inwestycyjne. Następnie, od 2008 roku pracował w firmie doradczej PwC w zespołach odpowiedzialnych za poświadczanie informacji finansowych w prospektach emisyjnych i innych dokumentach transakcyjnych. W latach 2012-2020 pracował w strukturach Domu Maklerskiego Vestor, gdzie jego rolą było prowadzenie projektów polegających na analizie finansowej i kredytowej, wycenie spółek, modelowaniu finansowym oraz organizacji finansowania. Obecnie jest wspólnikiem zarządzającym w firmie doradczej VesCapital, która zajmuje się doradztwem finansowym i transakcyjnym, wsparciem w pozyskiwaniu kapitału, analizami rynkowymi i relacjami inwestorskimi.

3. AKCJONARIAT

Imię i nazwisko /

nazwa akcjonariusza

PlayWay S.A.

Piotr Wątrucki

MetLife TUnŻiR S.A. działając w porozumieniu z MetLife TFI S.A.

Pozostali

Liczba akcji

(w szt.)

5.440.000

2.450.000

1.158.760

9.885.984

Udział w ogólnej liczbie głosów

(w proc.)

Udział w kapitale zakładowym

27,2

12,2

5,8

49,8

1

2

3

4

544 000.00

245 000.00

115 876.00

988 598.40

20.034.744

100,0

2 003 474.40

5

Jakub Traczyk

1.000.000

5,0

100 000.00

4. STRUKTURA PRZYCHODÓW

4%

Produkty i usługi

01.01.2019 –
31.12.2019

Udział

01.01.2018 –
31.12.2018

DRIFT21 (Licencja wydawnicza na konsole i urządzenia mobilne)

1 282

38%

Pozostałe

Razem

3 334

Udział

Car Mechanic Simulator (konsola Nintendo Switch)

Car Mechanic Simulator (urządzenia Mobilne)

1 002

30%

915

134

27%

863

218

1 081

80%

20%

-

-

-

-

* dane w tys. PLN

**w ramach przychodów netto ze sprzedaży Spółka wykazuje przychody ze świadczenia usług deweloperskich (tworzenie gier komputerowych na rzecz podmiotów trzecich) oraz przychody z tytułu reklam w aplikacjach mobilnych

5. Wyniki Finansowe

01.01.2019-31.12.2019

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

Przychody netto ze sprzedaży produktów

Zmiana stanu produktów

Koszty działalności operacyjnej

Zysk/starta ze sprzedaży

5 318 244,99

3 333 797,77

1 984 447,22

3 398 665,61

1 919 579,38

2 494 220,76

1 080 940,88

1 962 296,81

531 923,95

01.01.2018-31.12.2018

Zysk/starta z działalności operacyjnej

1 809 546,76

501 823,82

1 413 279,88

Zysk/ starta netto

1 519 524,94

496 377,32

1 860 804,89

1 126 197,46

Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

Zobowiązania krótkoterminowe

538 469,65

238 255,38

-1 700 577,89

Strata z lat ubiegłych

-1 204 416,36

31.12.2019

31.12.2018

Kapitał zakładowy

Kapitał własny

Aktywa trwałe

Zapasy

Należności krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

2 003 474,40

2 003 474,40

5 548 075,49

4 044 050,55

85 586,40

111 717,07

4 797 176,76

2 788 842,13

199 798,04

250 912,71

1 860 804,89

1 126 197,46

6. STRATEGIA

ROZWOJU

Emitent dąży w perspektywie najbliższych lat do stania się jedną z wiodących firm tworzącej gry na różne platformy o tematyce motoryzacyjnej. Aktualnie zespół Emitenta pracuje nad symulatorem zawodów driftingowych - Drift19. W ramach pracy nad produkcją gry Drift19, zespół Emitenta opracował innowacyjny mechanizm – narzędzie umożliwiające tworzenie kolejnych gier o tematyce motoryzacyjnej. Jednocześnie w perspektywie kilkunastu miesięcy Emitent planuje rozpocząć produkcję oraz wydanie kilku nowych gier opartych na tematyce motoryzacyjnej.

7. OTOCZENIA

RYNKOWE

Według Enterprise Europe Network rynek gier wideo to najszybciej rozwijający się sektor rozrywki na świecie. Sektor ten nie jest tylko adresowany do dzieci i młodzieży, ale także dla osób dorosłych jako forma spędzania czasu wolnego.

W Globalnym Raporcie Games Market Newzoo.com oszacował, że w 2016 roku przychody rynku gier osiągnął poziom 99,6 mld USD. Według analityków firmy Newzoo zajmującej się badaniem globalnego rynku gier przychody branży w 2016 r. wyniosły 101,1 mld USD. Dla porównania przychody w 2015 r. wyniosły 91,8 mld USD, co oznacza wzrost wartości rynku prawie o 10 mld USD w ciągu jednego roku. Na koniec 2017 r. Newzoo prognozuje wartość światowego rynku gier na poziomie 108,9 mld USD, a na koniec 2020 r. już 128,5 mld USD, co świadczy o wzroście skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu (CAGR) o 6,2% r/r w latach 2016-2020.

8. RAPORTY

a) Raporty EBI

- Raport  EBI 1/2019 Temat: Przydzielenie dostępu do systemu EBI (pobierz pdf)

- Raport EBI 2/2019 Temat: Oświadczenie w sprawie przestrzegania ładu korporacyjnego (pobierz pdf)

*załącznik OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZESTRZEGANIA ŁADU KORPORACYJNEGO (pobierz pdf)

- Raport EBI 3/2019 Temat: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2019 (pobierz pdf)

- Raport EBI 4/2019 Temat: Raport roczny za rok 2018 (pobierz pdf)

* załącznik Raport roczny ECC GAMES S,A,. (pobierz pdf)

* załącznik Sprawozdanie Finansowe za 2018 (pobierz pdf)

* załącznik Sprawozdanie z Działalności 2018 (pobierz pdf)

* załącznik Sprawozdanie z Badania (pobierz pdf)

- Raport EBI 5/2019 Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECC Games S.A na dzień 25 kwietnia 2019 r. (pobierz pdf)

- Raport EBI 6/2019 Temat: Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej (pobierz pdf)

* załącznik Rezygnacja z zasiadania w Radzie Nadzorczej (pobierz pdf)

- Raport EBI 7/2019 Temat: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki (pobierz pdf)

* załącznik pełna treść ogłoszenia (pobierz pdf)

* załącznik projekty uchwał (pobierz pdf)

* załącznik wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełniony zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych (pobierz pdf)

- Raport EBI 8/2019 Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECC Games S.A., które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2019 roku (pobierz pdf)

* załącznik Treść podjętych uchwał przez WZA 25.04.2019 (pobierz pdf)

- Raport EBI 9/2019 Temat: Powołanie członków Rady Nadzorczej (pobierz pdf)

- Raport EBI 10/2019 Temat: Raport okresowy za I kwartał 2019 roku (pobierz pdf)

* załącznik Raport okresowy spółki ECC Games S.A. za I kwartał 2019 rok (pobierz pdf)

- Raport EBI 11/2019 Temat: Uzupełnienie raportu w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej (pobierz pdf)

* załącznik życiorys zawdodowy członka Rady Nadzorczej (pobierz pdf)

- Raport EBI 12/2019 Temat: Raport okresowy za II kwartał 2019 

   roku (pobierz pdf)

* załącznik Raport kwartalny 2Q 2019 (pobierz pdf)

- Raport EBI 13/2019 Temat: Powołanie członka Zarządu Spółki

   (pobierz pdf)

* załącznik życiorys zawdodowy członka Zarządu (pobierz pdf)

- Raport EBI 14/2019 Temat: Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Emitenta (pobierz pdf)

* załącznik Tekst jednolity Statutu Spółki (pobierz pdf)

- Raport EBI 15/2019 Temat: Raport okresowy za III kwartał 2019 

   roku (pobierz pdf)

* załącznik Raport kwartalny 3Q 2019 (pobierz pdf)

- Raport EBI 16/2019 Temat: Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej (pobierz pdf)

ROK 2020

- Raport EBI 1/2020 Temat: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020 (pobierz pdf)

- Raport EBI 2/2020 Temat: Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ECC Games Spółka Akcyjna (pobierz pdf)

- Raport EBI 3/2020 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECC Games S.A na dzień 9 marca 2020 roku (pobierz pdf)

*załącznik Ogłoszenie o zwołaniu NWZ (pobierz pdf)

*załącznik Projekty uchwał na NWZ (pobierz pdf)

*załącznik Wzór formularza pełnomocnictwa wraz z instrukcją od głosowania (pobierz pdf)

- Raport EBI 4/2020 Temat: Zawarcie umowy z biegłym rewidentem (pobierz pdf)

- Raport EBI 5/2020 Temat: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 marca 2020 roku (pobierz pdf)

*załącznik Uchwały NWZ (pobierz pdf)

- Raport EBI 6/2020 Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki (pobierz pdf)

- Raport EBI 7/2020 Temat: Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej (pobierz pdf)

*załącznik Życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej -Jarosława Palejko (pobierz pdf)

*załącznik Życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej -Przemysława Marmula (pobierz pdf)

- Raport EBI 8/2020 Temat: Raport roczny Spółki za rok 2019 (pobierz pdf)

*załącznik Raport Roczny (pobierz pdf)

*załącznik Sprawozdanie Finansowe (pobierz pdf)

*załącznik Sprawozdanie Zarządu z działalności (pobierz pdf)

*załącznik sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki ECC GAMES S.A.(pobierz pdf)

- Raport EBI 9/2020 Temat: Raport okresowy za I kwartał 2020 roku (pobierz pdf)

*załącznik Raport okresowy za I kwartał 2020 roku (pobierz pdf)

- Raport EBI 10/2020 Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECC Games S.A na dzień 25 czerwca 2020 r. (pobierz pdf)

*Załącznik Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ (pobierz plik)

*Załącznik Projekty uchwał na ZWZ (pobierz plik)

*Załącznik Wzór formularza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania (pobierz plik)

- Raport EBI 11/2020 Temat: Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Emitenta (pobierz pdf)

*Załącznik Tekst jednolity statutu (pobierz plik)

- Raport EBI 12/2020 Temat: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2020 roku (pobierz pdf)

*Załącznik Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta podjętych w dniu 25 czerwca 2020 roku (pobierz plik)

- Raport EBI 13/2020 Temat: Korekta raportu okresowego za I kwartał 2020 roku (pobierz pdf)

*Załącznik Skorygowany raport za I kwartał 2020 roku (pobierz plik)

- Raport EBI 14/2020 Temat: Raport okresowy za II kwartał 2020 roku (pobierz pdf)

*Załącznik Raport okresowego za II kwartał 2020 roku (pobierz plik)

- Raport EBI 15/2020 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECC Games S.A na dzień 1 października 2020 r. (pobierz pdf)

*Załącznik Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ (pobierz plik)

*Załącznik Projekty uchwał na ZWZ (pobierz plik)

*Załącznik Wzór formularza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania (pobierz plik)

- Raport EBI 16/2020 Temat: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 1 października 2020 roku(pobierz pdf)

*Załącznik Treść podjętych uchwał (pobierz plik)

b) Raporty ESPI

- Raport bieżący ESPI 1/2019 Temat: Przydzielenie dostępu do systemu ESPI (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 2/2019 Temat: Data premiery Car Mechanic Simulator na Nintendo Switch (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 3/2019 Temat: Popremierowy raport sprzedażowy dot. gry Car Mechanic Simulator 18 dla platformy Nintendo Switch (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 4/2019 Temat: Informacje dotyczące projektu Car Mechanic Simulator 19 dla platformy Nintendo Switch, iOS oraz Android. (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 5/2019 Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECC Games S.A na dzień 25 kwietnia 2019 r. (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 6/2019 Temat: Informacja o transakcji na akcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR (pobierz pdf)

*    załącznik Zawiadomienie_art_19_ust_1_MAR (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 7/2019 Temat: Zmiana stanu posiadania

(pobierz pdf)

* załącznik Zawiadomienie art. 69 ustawy o ofercie publicznej (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 8/2019 Temat: Zmiana stanu posiadania

(pobierz pdf)

* załącznik Zawiadomienie art. 69 ustawy o ofercie publicznej_1 (pobierz pdf)

* załącznik Zawiadomienie art. 69 ustawy o ofercie publicznej_2 (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 9/2019 Temat: Informacja w zakresie zawartych umów typu lock-up (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 10/2019 Temat: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki (pobierz pdf)

* załącznik pełna treść ogłoszenia (pobierz pdf)

* załącznik projekty uchwał (pobierz pdf)

* załącznik wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełniony zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 12/2019 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2019 roku (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 13/2019 Temat: Szacunkowe dane finansowe za I kwartał 2019 roku (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 14/2019 Temat: Informacja na temat planowanych działań Emitenta na II i III kwartał 2019 roku (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 15/2019 Temat: Złożenie wniosku w ramach

  konkursu 1/1.2/POIR 2019_GAMEINN organizowanego przez NCBiR

  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 

  (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 16/2019 Temat: Rozpoczęcie testów gry

  Ultimate Fishing Simulator 2019 (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 17/2019 Temat: Informacja o wyrażeniu

  zgody na sprzedaż części akcji objętych umową lock-up

  (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 18/2019 Temat: Zmiana stanu posiadania

  (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 19/2019 Temat: zawarcie umowy na

  korzystanie przez Emitenta ze znaku towarowego MAZDA

  (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 20/2019 Temat: Informacja o transakcjach

  wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

  (pobierz pdf)

* załącznik zawiadomienie 2019-09-16  (pobierz pdf)

* załącznik zawiadomienie 2019-09-17  (pobierz pdf)

* załącznik zawiadomienie 2019-09-18  (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 20/2019 Temat: zawarcie umowy na

  korzystanie przez Emitenta ze znaku ECUMASTER (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 21/2019 Temat: Aktualizacja informacji

  dotyczącej Car Mechanic Simulator na platformy mobilne

  (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 22/2019 Temat: Nowy projekt - TRACK DAY

  SIMULATOR (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 23/2019 Temat: Data rozpoczęcia

  sprzedaży gry DRIFT19 dla platformy STEAM (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 24/2019 Temat: Zakwalifikowanie projektu Emitenta do dofinansowania w ramach konkursu 1/1.2/POIR 2019_GAMEINN organizowanego przez NCBiR Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 25/2019 Temat: zawarcie umowy na korzystanie przez Emitenta ze znaku towarowego Subaru (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 26/2019 Temat: Aktualizacja daty rozpoczęcia sprzedaży gry DRIFT19 dla platformy STEAM

(pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 27/2019 Temat: Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach konkursu 1/1.2/POIR 2019_GAMEINN organizowanego przez NCBiR Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 28/2019 Temat: Podpisanie listu intencyjnego z 505 Games S. p. A, oraz zawarcie porozumienia z PlayWay S.A. (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 29/2019 Temat: Podpisanie umowy wydawniczej z 505 Games S. p. A (pobierz pdf)

ROK 2020

- Raport bieżący ESPI 1/2020 Temat: Zmiana stanu posiadania

(pobierz pdf)

* załącznik Zawiadomienie art. 69 ustawy o ofercie publicznej (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 2/2020 Temat: zawarcie umowy na korzystanie przez Emitenta znaku towarowego BMW

(pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 3/2020 Temat: Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECC Games S.A. na dzień 9 marca 2020 roku.

(pobierz pdf)

*załącznik Ogłoszenie o zwołaniu NWZ (pobierz pdf)

*załącznik Projekty uchwał na NWZ (pobierz pdf)

*załącznik Wzór formularza pełnomocnictwa wraz z instrukcją od głosowania (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 4/2020 Temat: Aktualizacja terminu rozpoczęcia sprzedaży gry DRIFT20 dla platformy STEAM oraz zmiana nazwy projektu (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 5/2020 Temat:: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 9 marca 2020 roku (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 6/2020 Temat:: Wpływ koronawirusa i pandemii COVID-19 na działalność operacyjną i finansową Emitenta (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 7/2020 Temat: Zmiana stanu posiadania

(pobierz pdf)

*załącznik Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 8/2020 Temat:: Zawarcie umowy na korzystanie przez Emitenta ze znaku towarowego NISSAN (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 9/2020 Temat: Zawarcie umowy sprzedaży wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do gry „Construction Machines 19” w wersji na iOS i Android (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 10/2020 Temat: Ustalenie daty rozpoczęcia sprzedaży gry DRIFT21 w trybie wczesnego dostępu na platformie Steam (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 11/2020 Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECC Games S.A na dzień 25 czerwca 2020 r. (pobierz pdf)

*Załącznik Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ (pobierz plik)

*Załącznik Projekty uchwał na ZWZ (pobierz plik)

*Załącznik Wzór formularza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania (pobierz plik)

- Raport bieżący ESPI 12/2020 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2020 roku (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 13/2020 Temat: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze (pobierz pdf)

*Załącznik Zawiadomienie o zbyciu akcji (pobierz plik)

- Raport bieżący ESPI 14/2020 Temat: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze (pobierz pdf)

*Załącznik Zawiadomienie o nabyciu akcji (pobierz plik)

- Raport bieżący ESPI 15/2020 Temat: Zawarcie umowy lock-up z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 16/2020 Temat: Zawarcie aneksu do umowy o dzieło – Car Mechanic Simulator 2019 (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 17/2020 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECC Games  S.A. na dzień 1 października 2020 roku. (pobierz pdf)

*Załącznik Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ (pobierz plik)

*Załącznik Projekty uchwał na ZWZ (pobierz plik)

*Załącznik Wzór formularza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania (pobierz plik)

- Raport bieżący ESPI 18/2020 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 1 października 2020 roku (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 19/2020 Temat: zakończenie procesu zbierania deklaracji zainteresowania objęcia akcji serii J (pobierz pdf)

- Raport bieżący ESPI 20/2020 Temat: Zawarcie umowy lock-up przez akcjonariuszy Spółki oraz Spółkę (pobierz pdf)

c) Okresowe

Raport roczny spółki ECC Games S.A. za 2018 rok (pobierz pdf)

*załącznik sprawozdanie zarządu z działalności

  ECC GAMES S.A. (pobierz pdf)

*załącznik sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki ECC GAMES S.A. (pobierz pdf)

*załącznik sprawozdanie finansowe (pobierz pdf)

Raport okresowy spółki ECC Games S.A. za I kwartał 2019 rok (pobierz pdf)

Raport okresowy spółki ECC Games S.A. za II kwartał

2019 roku (pobierz pdf)

Raport okresowy spółki ECC Games S.A. za III kwartał

2019 roku (pobierz pdf)

Raport roczny spółki ECC Games S.A. za 2019 rok (pobierz pdf)

*załącznik Sprawozdanie Finansowe (pobierz pdf)

*załącznik Sprawozdanie Zarządu z działalności (pobierz pdf)

*załącznik sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki ECC GAMES S.A.(pobierz pdf)

Raport okresowy spółki ECC Games S.A. za I kwartał

2020 roku (pobierz pdf)

Skorygowany raport okresowy spółki ECC Games S.A. za I kwartał

2020 roku (pobierz pdf)

Raport okresowy spółki ECC Games S.A. za II kwartał

2020 roku (pobierz pdf)

9. PREZENTACJE

10. NOTOWANIA

Notowania

11. DOKUMENT INFORMACYJNY

12. KALENDARIUM

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”, „Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2020.


Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2020 r. – 15 maja 2020 r.
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2020 r. – 14 sierpnia 2020 r.
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2020 r. – 13 listopada 2020 r.
- raport okresowy roczny za 2019 r. – 20 marca 2020 roku.


Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.


Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

13. ŁAD KORPORACYJNY

Statut Spółki (pobierz pdf)

Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect

14. WALNE ZGROMADZENIE

Ogłoszenie o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECC GAMES S.A.  na dzień 1 października 2020 roku

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ludwika Rydygiera, nr 8, budynek 6, 01-793 Warszawa wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000693352, (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „NWZ”) na dzień 1 października 2020 roku, na godzinę 14:00 w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej i Anny Niżyńskiej, Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie ul. Świętokrzyska nr 18.

Załączniki:

1/    Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ (pobierz plik)

2/   Projekty uchwał na ZWZ (pobierz plik)

3/   Wzór formularza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do                   

       głosowania (pobierz plik)

4/   Liczba akcji, liczba głosów (pobierz plik)

 

Ogłoszenie o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECC GAMES S.A.  na dzień 25 czerwca 2020 roku

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ludwika Rydygiera 8 bud. 6, 01-793 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000693352, (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”) na dzień 25 czerwca 2020 roku, na godz: 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej i Anny Niżyńskiej Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej nr 18.

Załączniki:

1/    Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ (pobierz plik)

2/   Projekty uchwał na ZWZ (pobierz plik)

3/   Wzór formularza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do                   

       głosowania (pobierz plik)

4/   Liczba akcji, liczba głosów (pobierz plik)

Ogłoszenie o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECC GAMES S.A.  na dzień 9 marca 2020 roku

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ludwika Rydygiera, nr 8, budynek 6, 01-793 Warszawa wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000693352, (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „NWZ”) na dzień 9 marca 2020 roku, na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej i Anny Niżyńskiej, Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie ul. Świętokrzyska nr 18.

Załączniki:

1/    Ogłoszenie o zwołaniu NWZ (pobierz plik)

2/   Projekty uchwał na NWZ (pobierz plik)

3/   Wzór formularza pełnomocnictwa wraz z instrukcją od                   

       głosowania (pobierz plik)

4/   Liczba akcji, liczba głosów (pobierz plik)

Ogłoszenie o Zwołaniu Walnego Zgromadzenia ECC GAMES S.A. (dot. WZ dnia 25.04.2019)

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2019 roku.


Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Załączniki:

1/    Ogłoszenie o zwołaniu NWZ (pobierz plik)

2/   Projekty uchwał na NWZ (pobierz plik)

3/   Wzór formularza pełnomocnictwa wraz z instrukcją od                   

       głosowania (pobierz plik)

4/   Liczba akcji, liczba głosów (pobierz plik)

5/   Treść podjętych uchwał przez WZA w dniu 25.04.2019 (pobierz plik)

6/   Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów

       na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu

       25 kwietnia 2019 roku (pobierz plik)

15. KONTAKT

ECC GAMES Newsletter

Nowości zawsze na czas.

© 2010-2020 ECC GAMES S.A. Proudly created by Wix.com

  • Grey Facebook Icon